Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 53 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено заявление за откриване на процедура за продажба и становище, изразено в протокол №37 от 22.06.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., с продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот, с административен адрес гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 12 800,00 лева.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.2.2124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 250 кв. м., намиращ се в град Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №51, предмет на акт за частна общинска собственост №4010/02.06.2003 г. с начална тръжна цена 12 800,00 лева, без включен ДДС.
3.Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)