Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 53 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36в, ал. 3 т. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да промени вида на социалната услуга „Приют“:

от „Приют“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, капацитет 60 лица на „Център за временно настаняване“ на бездомни лица и лица в риск, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, с капацитет 60 лица, считано от 01.05.2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет – Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за промяна вида на социалната услуга „Приют“, като следва:

 от „Приют“, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, капацитет 60 лица;

 на „Център за временно настаняване“ на бездомни лица и лица в риск, с адрес в гр. Русе, ул. „Тракия“ № 25, капацитет 60 лица, считано от 01.05.2020 г., като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)