Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 53 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16, ал. 3, чл. 62, ал. 1 и ал. 7 и чл. 63, ал. 3 и ал. 5 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 5 и чл. 23 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

I. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, ЕИК 000527052. Договорът за управление ще се сключи за срок от 3 години.

II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по дентална медицина, с призната специалност;

3. Да имат най-малко пет години професионален опит в областта на придобитото образование по т. 2;

4. Да не са поставени под запрещение;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. Да не заемат  публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията, да не са членове на политически кабинет и/или секретар на община;

11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

Точки 11 и 12 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството, чието управление се възлага.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на Община Русе за допускане за участие в конкурса;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Документ за самоличност – копие;

4. Нотариално заверено копие от: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по дентална медицина и свидетелство за призната специалност;

5. Копие от документ (трудова, служебна или осигурителна книжка), удостоверяващ наличие на минимум пет години професионален опит като лекар по дентална медицина;

6. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние – оригинал;

7. Удостоверение от „Център за психично здраве – Русе“ ЕООД – оригинал;

8. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

9. Декларация, че са изпълнени изискванията по т. II.4-13.

10. Концепция за развитието на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за тригодишен период, в обем до 5 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да съдържа най-малко следното съдържание:

– анализ и оценка на състоянието и дейността на „Център по дентална медицина 1  – Русе” ЕООД;

– тенденции и възможности за развитие на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Център по дентална медицина 1  – Русе” ЕООД;

– приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по т. III.2-9 се подават в запечатан непрозрачен плик (Плик №1).

Концепцията се представя в отделен запечатан плик (Плик №2).

Плик №1 и Плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

IV. Правила за провеждане на конкурса и работа на комисията:

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят, респективно заместник-председателят и една втора от състава ѝ. При отсъствие на председателя, заседанията се водят от заместник-председателя. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервния член.

Комисията провежда конкурса на два етапа:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените документи, членовете на комисията се събират на заседание за разглеждане на представените документи.

Комисията разглежда документите, представени в Плик №1 за съответствие с изискванията по т. II, като проверява за наличието на всички изискуеми документи по т. III. След установяването на  съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания, комисията проверява Концепцията, представена в Плик №2 по отношение на съответствието й с минимално изискуемото съдържание по т. III.10.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са изпълнени изискванията по т. II или не са представили някой от документите по т. III.

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията уведомява кандидатите за резултатите от проверката на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. III.1.

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване.

Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях концепции, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание.

Комисията оценява представените от участниците Концепции по следните показатели:

  1. Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството;
  2. Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани от „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД;
  3. Умение на кандидата за поставяне на адекватни краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети;
  4. Умение на кандидата да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

След представяне на Концепцията от кандидата, Комисията пристъпва към провеждане на събеседване с кандидата за установяване на компетенциите и качествата му по следните показатели:

  1. Степен на познаване на нормативната уредба;
  2. Способност да се планират и взимат управленски решения;
  3. Административни умения, професионални и делови качества;
  4. Комуникативни и организационни способности;
  5. Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;
  6. Ориентация към резултати и умение за определяне на текущи приоритети.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по посочените показатели с оценка от 1 до 5, като максималната оценка е „5“ по петобалната система. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът  от оценките на всички членове на комисията се разделя на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването, при точност на оценката 0,25.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати и го предлага за одобрение от Общински съвет, който го утвърждава на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

В десетдневен срок от представяне на протокола пред Общинския съвет, комисията уведомява кандидатите за получените от тях оценки.

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, комисията изготвя и предлага за одобрение от Общинския съвет извършеното класиране, като окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена от Общински съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване тричленната комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването и предлага за одобрение от Общински съвет решение за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

V. Място и срок за подаване на документите.

Документите за участие се представят в срок до 10 (десет) дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “.

VI. Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, баланс и отчет за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата финансова година се предоставя в срока, определен в т. V. в стая 609, VI етаж, Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. Телефон за контакти: 082/881 632 и 082/881 607.

VII. Място, дата и час на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Русе, заседателната зала, III етаж, в следния ред:

На 27.02.2024 г. от 9,30 часа – проверка на съответствието на представените документи.

На 28.02.2024 г. от 9,30 часа – представяне на Концепция за развитието на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД и събеседване с кандидатите.

VIII. Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав, както следва:

Председател:                Златомира Стефанова       – заместник-кмет               
Зам.-председател:     Ивайло Кадишев      – директор дирекция

Членове:                    1. Алисе Муртезова  – общински съветник

                                                2. Милен Боев           – общински съветник

                                                3. Петя Кашукеева    – общински съветник

                                                4.Анелия Георгиева            

                                               5.Елена Тодорова    

и технически секретар: Пламена Алексиева.

Резервни членове:    1. …………………….     – общински съветник

                                               2.Александър Стефанов – главен юрисконсулт

IX. Възлага на Кмета на Община Русе в петдневен срок от влизане в сила на настоящото решение да направи съобщение в два местни вестника за обявяването на конкурса, условията и правилата за провеждането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)