Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 53

РЕШЕНИЕ № 53
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 31, ал.1 от ЗПП; чл.14, ал.4 от ЗОС; чл.16, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем със срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание, помещение частна общинска собственост за клуб на ПП“АТАКА” в с. Тетово, описано в АОС № 5172 от 05.11.2007г., с обща площ 29,26кв.м., от които 18,20кв.м. – канцелария и 11,06кв.м. – спомагателни площи и месечна наемна цена 19,02 лв. с ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе.
2. Възлага на Кмета на Общината след решение на ОбС, да изготви настанителна заповед и сключи договор за наем за срок, съгласно т.І с ПП “АТАКА”.