Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 530 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет  реши:

I. Приходи – държавни дейности

§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“

Център за подкрепа за личностно развитие –

Общежитие за средношколци – Русе                                                                          +650лв.    

§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“

Център за специална образователна подкрепа – Русе                                            +1 456лв.                                                         

Всичко приходи държавни дейности:                                                                  +2 106лв.

ІІ. Приходи – местна дейност

§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции“                             

РБ „Любен Каравелов“                                                                                                  -142лв.            

Всичко приходи местна дейност:                                                                              -142лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                                 +1 964лв.

III. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини”

§1015 „Материали“

ДГ „Незабравка“                                                                                                          -2 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +2 000лв.

Обект „Асансьор за кухня за ДГ „Незабравка“

/било:3900лв.;става:2700/  – 1200лв.

Обект „Климатик за ДГ Незабравка“   + 1200лв. 

Обект „Циркулационна помпа за ДГ Незабравка“  + 2000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                           0лв.

Дейност 321 „Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа“

§1015 „ Материали“

Център за специална образователна подкрепа – Русе                                           +1 456лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +1 456лв.

Дейност 332 „Образование“

Център за подкрепа за личностно развитие – Общежитие за средношколци – Русе,

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                                   +150лв.                                                                                        

§1062 „Разходи за застраховки“                                                                                   +500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                       +650лв.

Всичко за функция:                                                                                                  +2 106лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи  в детска градина“

§ 5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“                                      0лв.

Обект „Газова инсталация с газов котел

и бойлер на Детска ясла №12“                                                                               +10 284лв.

Обект „Трети етаж на бивш ДМСГД

/Дом за медико-социални грижи за деца/ разкриване на две яслени

групи към Детска ясла №6“/било:150000лв.; става:129216лв./                            -20 784лв.

Обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №9“

/било:271736лв.; става:282236лв./                                                                          +10 500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                            0лв.

Всичко за функция:                                                                                                          0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                              -600лв.

Дом за пълнолетни деца с деменция „Приста“-600лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“+600лв.

Обект „Програмен продукт WorkFlow – версия Склад

в Дом за пълнолетни деца с деменция „Приста“ +600лв.

Всичко за дейност:                                                                                                           0лв.

Всичко за функция:                                                                                                         0лв.

Всичко разходи държавни дейности:                                                                   +2 106лв.

IV.Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                                   +313лв.

Кметство Ястребово +1860лв.

Кметство Ново село  -1547лв.

Всичко за дейност:                                                                                                      +313лв. Всичко за функция:                                                                                                     +313лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 532 „Програми за временна заетост“   

§1015„Материали“                                                                                                       -2 000лв.

Кметство Николово -2000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     -2 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                  – 2 000лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§1015 „Материали“                                                                                                     -5 200лв.

ОП „Комунални дейности“ -5200лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                             +600лв.

Кметство Тетово +600лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                           +737 373лв.

Км. Мартен                                      104 000лв.

Км. Николово                                    98 000лв.

Км. Тетово                                         94 259лв.

Км. Червена вода                              56 000лв.

Км. Басарбово                                   56 000лв.

Км. Бъзън                                           46 000лв.

Км. Сандрово                                     46 000лв.

Км. Ново село                                    46 000лв.

Км. Семерджиево                              46 000лв.

Км. Хотанца                                       45 000лв.

Км. Просена                                       40 000лв.

Км. Ястребово                                    40 114лв.

ОП „Комунални дейности“               20 000лв.   

/за улиците на км. Долно Абланово/

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“   -700 000лв.

Община Русе                                  -700 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +5 200лв.

Обект „Портална конзолна врата за ОП Комунални дейности“ +5200лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +37 973лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§1015 „Материали“                                                                                                     +1 140лв.

Кметство Тетово +1140лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                            -1 000лв.

Кметство Николово – 1000лв.

§1030  „Текущ ремонт“                                                                                             +20 995лв.                                

Кметство Семерджиево+20995лв.

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“   -277 961лв.

Община Русе  -277 961лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                 +98 999лв.

Обект „ Благоустрояване на парково пространство за отдих

и детски игри в км. Басарбово“                                                +23 999лв.

Обект „ Детска площадка в центъра на град Мартен“          +30 000лв.

Обект „Детска площадка Централен парк км. Сандрово“    +24 000лв.

Обект „Детска площадка км. Хотанца“         +21 000лв.

Дейност 622 „Озеленяване“

§1015 „Материали“                                                                                                      -3 960лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                               -639лв.

Кметство Бъзън -639лв.                                                                      

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“        

Обект „Игрална маса за шах и табла“ 2 бр.                                                              +3 960лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 -158 466лв.

Дейност 623 „Чистота“

ОП „Паркстрой-Русе“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                                                         +50 400лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                         +7 268лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                                        +2 419лв.

§1091 „Други разходи за СБКО“                                                                              +1 512лв.

§1013 „Постелен инвентар и облекло“                                                                    +1 948лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                              +62 140лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                        +39 650лв.

Численост на персонала +10 бр. /било:35 бр.; става:45 бр./.

Община Русе

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                                                         -16 800лв.

§0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,

с характер на възнаграждение“                                                                                    -504лв.                  

§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                          -2 423лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                                            -806лв.   

§1020 „Външни услуги“                                                                                         -144 804лв.

Численост на персонала -4бр. /било:15,5 бр.; става:11,5 бр./.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.   Всичко за функция:                                                                                               -120 493лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§1015 „Материали“                                                                                                   +3 720лв.

Кметство Бъзън +3720лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                          +1 700лв.                                                                 

Кметство Бъзън +1700лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                            +13 579лв.

Кметство Бъзън +13579лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                 +20 634лв.

Обект „Пейки с дължина 3м. км. Бъзън“ -3бр.    +3000лв.

Обект „Футболни врати 7.32/2.44 км. Бъзън“ -2бр.  +2640лв.    

Обект „Стрийт фитнес в училищен двор км. Просена“ +14994лв.                                

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                +57 000лв.

Обект „Изграждане на спортна скейт площадка в км. Николово“ +33000лв.

Обект „Спортна скейт площадка в км. Червена Вода“+24000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 +96 633лв.  

Дейност 745 „Обредни домове и зали“

§1015 „Материали“                                                                                                    +1 598лв.

Кметство Ново село +1598лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                          +1 200лв.                                                                 

Кметство Ново село +1200лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“    

Обект „Водопроводно отклонение Гробищен парк км. Ново село“                   +22 749лв.                                          

Всичко за дейност:                                                                                                 +25 547лв.  

Всичко за функция:                                                                                             +122 180лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                                0лв.

V. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“

§1015 „Материали“ РБ „Любен Каравелов“                                                               -142лв.

Всичко за дейност:                                                                                                       -142лв.

Всичко за функция:                                                                                                     -142лв. 

Всичко разходи – дофинансиране                                                                             -142лв.                                                                                     

Всичко разходи по бюджета:                                                                                  +1 964лв.

VI. Одобрявам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2021г. за местните дейности, както следва:

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ местна дейност

Дейност 623 „Чистота“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                              било                 става           промяна

ОП „Паркстрой-Русе“                                                   372 429лв.     422 829лв.   +50 400лв.

Численост на персонала:                                                   35 бр.            45 бр.         +10 бр.

Община Русе и квартали, кметско наместничество  141 100лв.     124 300лв.   -16 800лв.

Численост на персонала:                                                15,5 бр.         11,5 бр.            -4 бр.

VII. Одобрявам корекция в Приложение 18 Списък на лицата имащи право на транспортни разходи за 2021г. В частта по чл. 37, ал.1 т.2 за пътувания от местоживеене до месторабота и обратно, от ДГ „Роза“ с. Ново село да отпаднат:

Нели Димова Димова – главен счетоводител;

Женя Светославова Матеева – касиер – домакин;

Павлин Антонов Тонев – общ работник.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)