Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 530

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 530
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, искане вх.№ ОС04/31/29.04.2008г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр.Русе, ул.”Ропотамо” № 31, представляващ УПИ ІV-1274, кв.699 /поземлен имот с идентификатор 63427.4.1184/ с площ 418 кв.м., предмет на АОС № 4410/06.06.2005г., при начална тръжна цена 40 960,00лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.