Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 531 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от седем години, като клуб                        на Сдружение „Блок 14“, ЕИК 204964293, недвижим имот, представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.1907.10, със застроена площ 250,00 кв. м, с предназначение на сградата съгласно СГКК – гр. Русе: друг вид сграда за обитаване, с административен адрес на сградата гр. Русе, ул. Борисова №47, предмет на АЧОС №7735 от 01.03.2016 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 168,00 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.                                  

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)