Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 531

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 531
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.2, т.”б” от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, протокол № 102/25.03.2009г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/6/16.03.2009г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване на външно стълбище към съществуващ апартамент „В”, етаж І по ул.”Константин Димчев” № 6 в гр.Русе, попадащ върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.426, със застроена площ 5,45 кв.м., на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ЕДЕНТ ЕСТЕТИК-Д-Р ЕВА АТАЯН”ЕООД, на стойност 1 930,00 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ЕДЕНТ ЕСТЕТИК-Д-Р ЕВА АТАЯН”ЕООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.