Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 532 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да отпусне на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971 паричен заем в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева при следните условия:

– Заплащане на годишна лихва в размер на 1,24%;

– Срок за връщане: 4 години.

2. Средствата в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/ лева ще бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи на Община Русе.

Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор с Изпълнителния директор на „Сплендид“ АД за предоставяне на паричен заем, при посочените по-горе условия.  

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)