Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 532 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 и чл. 6, ал. 2 от ЗОС; и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

Обявява имоти намиращи се в гр. Русе, пл. “Свобода” № 4-част от така наречената сграда „Доходно здание”, представляващи: 1. ПИ с идентификатор 63427.2.660 по кадастралната карта на гр. Русе, с площ 310 кв.м. и построената върху него сграда с идентификатор 63427.2.660.1-корпус «К», двуетажна масивна, първи етаж със застроена площ 310 кв.м., втори етаж със застроена площ 310 кв.м. и маза с площ 86 кв.м. и 2. Част от сграда с идентификатор 63427.2.671.1 по кадастралната карта на гр. Русе-корпус «Л», двуетажна, масивна сграда, състояща се от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.671.1.1 със застроена площ 303,65 кв.м.-първи етаж, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.671.1.2 със застроена площ 288,36 кв.м.-втори етаж и маза с площ 144 кв.м., построена в ПИ с идентификатор 63427.2.671, за имоти-публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същите следва да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)