Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 533 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-44/08.04.2021 г. и извлечение от Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. с продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.1.298 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 1 536 кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 m), а съгласно регулационния план на гр. Русе представляващ УПИ Х-За жилищни нужди, кв. 931, с адрес гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“, предмет на АЧОС №7495/25.09.2015, вписан под №195, том 33, н.д. 6692, ДВР 12591, вх.рег. №12778 от 01.10.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе  и Акт №10073/28.04.2021 г. за поправка на АЧОС №7495/25.09.2015 г., вписан под №101, том 12, н.д. 2452, ДВР 4416, вх.рег. №4499 от 28.04.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1 064 186,00 лева.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.1.298 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 1 536 кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 m), а съгласно регулационния план на гр. Русе представляващ УПИ Х-За жилищни нужди, кв. 931, с адрес гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“, предмет на АЧОС №7495/25.09.2015, вписан под №195, том 33, н.д. 6692, ДВР 12591, вх.рег. №12778 от 01.10.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе  и Акт №10073/28.04.2021 г. за поправка на АЧОС №7495/25.09.2015 г., вписан под №101, том 12, н.д. 2452, ДВР 4416, вх.рег. №4499 от 28.04.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 1 064 186,00 лв., без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)