Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 533

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 533
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.2, т.”б” от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, протокол № 101/27.02.2009г. на Комисията по общинска собственост  и искане вх.№  ОС07/1/13.01.2009г, Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване към съществуващ търговски обект – снек-бар по ул.”Измаил”, ж.к.”Здравец-изток”, кв.676, южно от ж.б.”Латинка” в гр.Русе, попадащ върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.360, с предназначение – зала за посетители, в южна посока със застр.площ 45,00 кв.м., на „ТРАКЦИЯ”ЕООД  на стойност 8 954,00 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на  „ТРАКЦИЯ”ЕООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.