Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 534 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Освобождава Пенчо Пламенов Милков като председател на Постоянната комисия по младежта и спорта и на негово място избира Пламен Христомиров Рашев.
2. Освобождава Пенчо Пламенов Милков като член на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и на негово място избира Пламен Христомиров Рашев.
3. Освобождава Пенчо Пламенов Милков като член на Комисията по общинска собственост и на негово място избира Пламен Христомиров Рашев.
4. Прекратява дадените пълномощия на Пенчо Пламенов Милков да представлява Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Българска стокова борса” АД и на негово място избира Пламен Христомиров Рашев за представител на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Българска стокова борса” АД.
5. Избира д-р Ервин Арманд Чакърян за член на Постоянната комисия по младежта и спорта на мястото на Борислав Богомилов Иванов.
6. Освобождава д-р Ервин Арманд Чакърян като член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика и на негово място избира Сашо Тодоров Нунев.
7. Избира Сашо Тодоров Нунев за член на Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси на мястото на Борислав Богомилов Иванов.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)