Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 534 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-3-/06.01.2021г. и извлечение от Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

           1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. с продажба на незастроен общински имот, представляващ УПИ  XVI-172, с площ от 901 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 18 по кадастрален и регулационен план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, предмет на Акт №5349/26.02.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №22, том 7, вх. рег. №2992/11.03.2008 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 5 103,00 лева, без данъци и такси.

          2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен общински имот, представляващ УПИ  XVI-172, с площ от 901 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 18 по кадастрален и регулационен план на село Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, предмет на Акт №5349/26.02.2008 г. за частна общинска собственост, вписан под №22, том 7, вх. рег. №2992/11.03.2008 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 5 103,00 (пет хиляди сто и три лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 ил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)