Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 535 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-29/16.03.2021 г. и извлечение от Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за продажба на поземлен имот с идентификатор 47336.10.82, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-878/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 1 153 кв.м., в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Вехтите лозя“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, шеста категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №9427/01.10.2019 г., вписан под №122, том 33, Н.Д. 6830, ДВР 12687, вх.рег. №12944 от 03.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 3 848,00 лева.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 47336.10.82, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-878/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 1 153 кв.м., в землището на гр. Мартен, Община Русе, местност „Вехтите лозя“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Лозе, шеста категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №9427/01.10.2019 г., вписан под №122, том 33, Н.Д. 6830, ДВР 12687, вх.рег. №12944 от 03.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 3 848,00 лв., без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)