Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 535 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост върху поземлен имот c идентификатор 63427.178.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри с предоставени права на управление на Областен управител на област Русе с площ 16013 кв.м и построените в него сгради, с предоставени права на управление на Министерството на вътрешните работи, предмет на АЧДС № 4109 от 27.03.2007 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)