Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 535

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 535
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал.1 и ал.3 от ЗОС; чл.2, ал.2 и ал.5 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет р е ш и:

1. Обявява имот в с.Николово, представляващ УПИ І-518, кв.27 с площ 8 574 кв.м. и едноетажна сграда с обща застроена 445 кв.м. /бивша детска градина/, предмет на АОС № 3784/30.11.2001г., за имот-частна общинска собственост и го изважда от списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за частна общинска собственост.