Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 536 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т.4, чл.16, ал. 3, чл. 62, ал. 3 и ал. 4, чл. 63, ал. 5 ЗЛЗ, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 24 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Избира д-р Елена Дачева Иванова за Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за срок от 3 години.
2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД в размер 340 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания Управител.
4. Освобождава д-р Цветанка Романова Доганова от длъжността Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, считано от датата на вписване на избрания управител в ТР при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)