Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 536 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“ с продажбата на поземлен имот с идентификатор 80460.505.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе с площ 380 кв.м., находящ се в землището на с. Червена вода, местност „Боклоджа“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи), категория на земята при неполивни условия: 4, при граници и съседни имоти: 80460.505.14, 80460.505.4, 80460.5.62, 80460.5.736, 80460.505.15. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9968/15.02.2021 г., вписан под №161, том 4, н. д. 809, д.в.р. 1588, вх. рег. №1528 от 19.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 1 812,00 лева (хиляда осемстотин и дванадесет лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 80460.505.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе с площ 380 кв.м., находящ се в землището на с. Червена вода, местност „Боклоджа“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи), категория на земята при неполивни условия: 4, при граници и съседни имоти: 80460.505.14, 80460.505.4, 80460.5.62, 80460.5.736, 80460.505.15. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9968/15.02.2021 г., вписан под №161, том 4, н. д. 809, д.в.р. 1588, вх. рег. №1528 от 19.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 1 812,00 лева (хиляда осемстотин и дванадесет лева), без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)