Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 536 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 11/22.02.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 6650 от 05.03.2013 г. (вписан под № 34, том 7, дв. вх. 2420, н.д. 1246, вх. рег. № 2489 от 05.03.2013 г. на Съдия по вписванията), представляващ земеделска земя, имот с номер 057007, с площ от 2505 кв.м., землище Мартен, местност „Ясаците”, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2500,00 лева.
2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински недвижим имот, представляващ земеделска земя , имот с номер 057007, с площ от 2505 кв.м., землище Мартен, местност „Ясаците”, предмет на АОС № 6650 от 05.03.2013 г., при начална тръжна цена от 2500,00 лева без ДДС.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)