Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 536

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 536
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.2, т.4 от Наредба № 1 за общинската собственост, във връзка с чл.54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за придобиване в собственост на Община Русе на 1361,664 дка. гори и земи от държавен горски фонд, обособени в имоти, както следва:
– в землището на кв. Средна кула, местност”Западен парк” имоти с кадастрални номера по КВС: № 63427.270.15; № 63427.270.16 – общо
258,827 дка.
– землището на гр. Русе, местност ”Западен парк” имот с кадастрален
номер по КВС: № 63427.3.660 – 21,505 дка.
– в землището на с.Николово, местност ”Текето”, Лесопарк “Липник”:
имоти с кадастрални номера КВС: №№ 000517, 000520, 000518, 000522, 000523, 000536, 000541, 000542, 000543, 0000549, 000717, 000721, 000722, 000723, 000748, 000749, 000751, 000753, 000754, 000756, 000757, 000758,
000759 – общо 1081,332 дка;
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността на горепосочените имоти.