Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 537 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

 На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:
Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД д-р Севдалин Ангелов, д-р Ервин Чакърян и д-р Милко Борисов да гласуват „ЗА“ по точка 7 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 29.05.2017г., 13.00 часа в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, в заседателната зала на „УМБАЛ-РУСЕ“ АД, а при липса на кворум – на 14.06.2017г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)