Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 537 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 от Закона за ветераните от войните на Република България, чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, чл. 39, ал. 2 и ал. 4, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 2 и ал. 5 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе и Протокол №17/25.05.2021 г. на КОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, а именно: стая №2, с площ от 17,60 кв.м., представляваща част  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5512.1.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, целият с площ 138,43 кв.м., разположен на трети  етаж от шестетажна сграда с идентификатор 63427.2.5512.1, с предназначение: Сграда със смесено предназначение, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5512 по КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, с предназначение на самостоятелния обект: офис, брой нива на обекта: 1, предмет на АЧОС №6675 от 09.04.2012 г., вписан под №66, том 11, н.д.2108, ДВР 3951, вх. рег. №4053/10.04.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

 2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, а именно: стая №2, с площ от 17,60 кв.м., представляваща част  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5512.1.10 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, целият с площ 138,43 кв.м., разположен на трети  етаж от шестетажна сграда с идентификатор 63427.2.5512.1, с предназначение: Сграда със смесено предназначение, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5512 по КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, с предназначение на самостоятелния обект: офис, брой нива на обекта: 1, предмет на АЧОС №6675 от 09.04.2012 г., вписан под №66, том 11, н.д.2108, ДВР 3951, вх. рег. №4053/10.04.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Сдружение „Съюз на ветераните от войните в България“, ЕИК: 130581256, за срок от 5 (пет) години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)