Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 537 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 7/24.09.2012 г., Протокол № 9/18.12.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за закупуване на имоти, Общински съвет реши:

1. Отменя точка 1.9 от Решение № 398, прието с Протокол № 18/13.12.2012 г. на Общински съвет – Русе.
2. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.159.367, находящ се в местността „Кону бунар”, с площ 745 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6819/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 143, том 46, н.д. 9296, дв. вх. регистър № 17351, вх. № 17793/07.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 745,00 лв. (седемстотин четиридесет и пет лева) без ДДС, данъци и такси на Димитър Бонев Киров.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.157.833, находящ се в местността „Папаз дере”, с площ 874 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6825/28.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 189, том 45, н.д. 9137, дв. вх. регистър № 17086, вх. № 17493/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 874,00 лв. (осемстотин седемдесет и четири лева) без ДДС, данъци и такси на Лиляна Петрова Беджева.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.150.590, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 462 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6818/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 184, том 45, н.д. 9134, дв. вх. регистър № 17053, вх. № 17495/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 462,00 лв. (четиристотин шестдесет и два лева) без ДДС, данъци и такси на Петър Борисов Чомаковски.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)