Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 538 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №16/19.04.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложние за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-324/15.2.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПУР и ПР на УПИ V-116 в кв. 968 по регулационния план на град Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 130 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ V-116 в кв. 968 по регулационния план на град Русе на ПОЛИГРАФСТИЛ ЕООД, ЕИК 106568676, със седалище и адрес на управление: град Враца, бул. „Христо Ботев“ №68, представлявано от Любомир Иванов Грудев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 11 001,00 лв. (единадесет хиляди и един лева) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)