Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 538 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе и Протокол №17/25.05.2021 г. на КОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част с площ  210 кв.м.  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4316.1.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, целият с площ 254,10 кв.м., разположен на четвърти  етаж от четириетажна сграда с идентификатор 63427.2.4316.1, с предназначение: Сграда за битови услуги, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4316 по КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, с предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта: 1, предмет на АЧОС №7503 от 05.10.2015 г., вписан под №116, том 35, н.д.7024, ДВР №13292, вх. №13509/14.10.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

 2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част с площ  210 кв.м.  от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4316.1.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, целият с площ 254,10 кв.м., разположен на четвърти  етаж от четириетажна сграда с идентификатор 63427.2.4316.1, с предназначение: Сграда за битови услуги, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4316 по КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Боримечка“ №43, с предназначение на самостоятелния обект: За обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта: 1, предмет на АЧОС №7503 от 05.10.2015 г., вписан под №116, том 35, н.д.7024, ДВР №13292, вх. №13509/14.10.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“, ЕИК: 206456653, за срок от 10 години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

 твил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)