Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 538 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 12/22.03.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на ПИ с идентификатор 63427.150.639, находящ се в местността „Караманлийка”, с площ 468 кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6906/25.02.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 151, том 6, н.д. 1144, дв. вх. регистър № 2751, вх. № 2790/28.02.2013 г. в Агенцията по вписвания – Русе на Петър Николаев Георгиев, срещу заплащане от купувача на сумата в размер на 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)