Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 538

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 538
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал. 1, т.24 и т.23 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 417, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Приема отчет за изпълнение на Решение № 417 прието с Протокол № 21/18.12.2008 г. на Общински съвет –Русе
Приема вариант за започване на процедура за избор на изпълнител на дейността третиране на отпадъците преди депонирането им в „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”, както следва: Община Русе да отдаде дейността по преработване на отпадъците и терен, върху който да се изгради бъдещата инсталация, на концесия по реда и условията на Закона за концесиите.