Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 539 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол №16/19.04.2017 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и заявлениe за закупуване на имот, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 г. с поземлен имот №509.4, с площ 461 кв.м. в местността „Кантона”, землище Басарбово, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, седма категория, предмет на Акт №7250/29.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №180, том 17, вх. рег. №7200/03.06.2014 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 885,10 лв. (осемстотин осемдесет и пет лева и десет стотинки), без дължими, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №509.4, с площ 461 кв.м. в местността „Кантона”, землище Басарбово, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, седма категория, предмет на Акт №7250/29.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под №180, том 17, вх. рег. №7200/03.06.2014 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна цена 885,10 лв. (осемстотин осемдесет и пет лева и десет стотинки), без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)