Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 539 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе и Протокол №17/25.05.2021 г. на КОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.745 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №7, с площ от 1 204 кв.м. трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предмет на АЧОС №7100/14.11.2013 г., вписан под №48, том 42, н.д.8224, ДВР №16108, вх. рег. №16382 от 19.11.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

2. Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.745 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №7, с площ от 1 204 кв.м. трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, предмет на АЧОС №7100/14.11.2013 г., вписан под №48, том 42, н.д.8224, ДВР №16108, вх. рег. №16382 от 19.11.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на „Държавен куклен театър – Русе, БУЛСТАТ: 000522692, за срок от 1 (една) година.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

 твил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)