Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 539 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол №№ 9/18.12.2012 г. и Протокол № 12/22.03.2013 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал.9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общински съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., както следва:
1.1. Имот № 509.55, представляващ земеделска земя и попадащ в територия по §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, с площ 529 кв.м., предмет на акт № 6886/18.02.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 177, том 5, н.д. 969, дв. вх. регистър № 2413, вх. № 2436/21.02.2013 г. в Агенцията по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 476,00 лв. (четиристотин седемдесет и шест лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.166.389, представляващ земеделска земя и попадащ в територия по §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящ се в местността „Астарджийка”, с площ 1111 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6820/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 191, том 45, н.д. 9139, дв. вх. регистър № 17089, вх. № 17488/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1110,00 лв. (хиляда сто и десет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.166.395, представляващ земеделска земя и попадащ в територия по §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящ се в местността „Астарджийка”, с площ 472 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6821/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 182, том 45, н.д. 9132, дв. вх. регистър № 17041, вх. № 17491/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 472,00 лв. (четиристотин седемдесет и два лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.312.1, представляващ земеделска земя, находящ се в местността „Караач”, с площ 23 727 кв.м., предмет на акт № 6823/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 178, том 45, н.д. 9128, дв. вх. регистър № 17035, вх. № 17492/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 7118,00 лв. (седем хиляди и осемнадесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. Имот № 509.13, представляващ земеделска земя и попадащ в територия по §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, с площ 559 кв.м., предмет на акт № 6885/18.02.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 176, том 5, н.д. 968, дв. вх. регистър № 2409, вх. № 2435/21.02.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 503,00 лв. (петстотин и три лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. Имот № 509.55, представляващ земеделска земя и попадащ в територия по §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, с площ 529 кв.м., предмет на акт № 6886/18.02.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 177, том 5, н.д. 969, дв. вх. регистър № 2413, вх. № 2436/21.02.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 476,00 лв. (четиристотин седемдесет и шест лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.149.153, представляващ земеделска земя и попадащ в територия по §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящ се в местността „Касева чешма”, с площ 464 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6925/01.03.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 164, том 7, н.д. 1355, дв. вх. регистър № 3185, вх. № 3217/07.03.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.4. ПИ с идентификатор 63427.166.389, представляващ земеделска земя и попадащ в територия по §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящ се в местността „Астарджийка”, с площ 1111 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6820/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 191, том 45, н.д. 9139, дв. вх. регистър № 17089, вх. № 17488/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1110,00 лв. (хиляда сто и десет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.5. ПИ с идентификатор 63427.166.395, представляващ земеделска земя и попадащ в територия по §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, находящ се в местността „Астарджийка”, с площ 472 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6821/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 182, том 45, н.д. 9132, дв. вх. регистър № 17041, вх. № 17491/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 472,00 лв. (четиристотин седемдесет и два лева) без ДДС, данъци и такси.
2.6. ПИ с идентификатор 63427.312.1, представляващ земеделска земя, находящ се в местността „Караач”, с площ 23 727 кв.м., предмет на акт № 6823/27.11.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 178, том 45, н.д. 9128, дв. вх. регистър № 17035, вх. № 17492/04.12.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 7118,00 лв. (седем хиляди сто и осемнадесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)