Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 539

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 539
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2009г.  със сумата
2 600 лв.
1.  ПРИХОДИ
 Неданъчни приходи
 § 24 04 От продажба на услуги, стоки …                                               + 2 600 лв.
  ОУ „Братя Миладинови”   
  ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
  ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                                 + 2 600 лв.

 РАЗХОДИ
 ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ – Местни дейности

 ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122  Общинска администрация
§ 42 14  Обезщетения и помощи по реш.на Общ.съвет                         + 5000 лв.
(Мултимедиен диск „Театърът на Леон Даниел”)
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране
§ 10 15 Материали                                                                                    + 2 456 лв.
ОУ „Братя Миладинови          + 2 6 00 лв.
СОУ „Възраждане”                    –   144 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт –   СОУ „ Фридрих Шилер”                               + 38 000 лв.
Всичко за дейност                                                                                   + 40 456 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
 Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
 § 10 30 Текущ ремонт                                                                               – 38 000 лв.                                               
 П-да „Текущ ремонт общински сгради ”
 Всичко за дейност                                                                                   – 38 000 лв. 

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност  998 Резерв
§ 97 00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи                             – 5000  лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет :                                  + 2 456 лв.                   

 КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
 
 ФУНКЦИЯ „Образование”
  Дейност 322 Общообразователни училища
  § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
  Обект: „Компютърна система – 2 бр. СОУ „Възраждане”                       – 94 лв.
  § 52 03 Придобиване на друго оборудване…
  Обект: „Фреза – 1 бр. СОУ „Възраждане”                                                 + 94 лв.
  § 53 00 Придобиване на НДМА
  Обект: „Програмен продукт СОУ „Възраждане”                                    + 144 лв.
  ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
  Дейност 540  Домове за стари хора
  § 52 03 Придобиване на друго оборудване…                                          – 3 000 лв.
   Дейност 541 Дом за възрастни с дименция – дофинансиране
   § 52 04 Придобиване на транспортни средства                                       + 3000 лв.
   Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                               + 144 лв.
   ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
   ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г.                                                  + 2 600 лв.