Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 54 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 54
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от пет години помещения частна общинска собственост, описани в АОС № 225 от 1996год. за клуб на Сдружение “Шахматен клуб ДУНАВ”, намиращи се в нежилищен имот общинска собственост, в гр. Русе, ул.”Фердинанд” №3-А, ет.2, стаи № 5 и №6, с обща площ от 51,00 кв.м. и месечна наемна цена – 37,00 лв. с ДДС., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да прекрати действащия договор за наем № 4606/10.05.2011год. между Общината и Сдружение “Шахматен клуб ДУНАВ”, да издаде заповед и сключи нов договор за наем за срок от пет години за посочения в т.1 обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)