Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 54 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и протокол №35 от 21.04.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., с учредяване право на строеж за пристрояване на балкон с размери 1,5/7,00 кв.м,, със застроена площ 10,50 кв.м. към апартамент №2, намиращ се на първи етаж във вход 1 на жилищен блок №25, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Топола” №3, с прогнозен приход в размер на 1680,00 лева.
2.Дава съгласие за учредяване право на строеж на Радка Василева Василева за пристрояване на балкон с площ от 10,50 кв.м., съгласно одобрения инвестиционен проект към апартамент №2, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се на първи етаж във вход 1 на жилищен блок №25, построен върху общинска земя в режим на комплексно застрояване, ул. „Топола” №3 в град Русе, на цена 1680,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе, след влизане в сила на решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)