Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 54 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

         На основание чл.21, ал.2,  чл.21, ал.1, т.8  и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.126, ал.6, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.5 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ  и  искане с вх. №УТ-16-65/01.11.2019 г. от  „Дар 80“ ООД и Любомир Николов Тодоров, Общински съвет – Русе  реши:

       1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопровод  до имот с идентификатор 63427.107.38 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе  през имот с идентификатор 63427.112.156 – общинска публична собственост, по първи вариант на трасе.     

2. Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)