Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 54 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон; чл. 25, т. 1 и чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12а, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява Бизнес програма за планиране дейността на „Диагностично- консултативен център 1 – Русе“ ЕООД за периода 2024 – 2026 година, съгласно приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 –  РУСЕ” ЕООД

Б И З Н Е С    П Р О Г Р А М А

ЗА ПЛАНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА

НА

„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 –  РУСЕ” ЕООД

ЗА ПЕРИОДА  2024 – 2026 ГОДИНА

ИЗГОТВИЛ: Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

РУСЕ, 2023 година

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Описателна част:

1.1.Обща информация за дружеството:

–  области на дейност, мисия, визия, общи стратегически цели

–  финансово-икономическо състояние

–  организационна структура

2.Аналитична част

2.1. Анализ на пазара, пазарни позиции, конкурентна среда

2.2. Развитие на икономическата среда, перспективи

2.3. Основни рискове

3. Прогнозна част:

3.1. Прогнозни финансови отчети 2024г.-2026 г.

3.2. Инвестиционен план

– инвестиционна програма за ДМА

– ремонтна програма

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

С Постановление на Министерския съвет № 150 от 1999 година за преобразуване на здравни заведения в системата на здравеопазването Първа поликлиника се отделя от Обединена районна болница – Русе и се преобразува в Първо амбулаторно- поликлинично здравно заведение.

Със Заповед № РД – 09- 506 от 28.10.1999 година на Министъра на здравеопазването, Решение  № 3296 от 13.12.1999 година на Русенския окръжен съд по фирмено дело № 1893  по описа за 1999 година се създава Диагностично консултативен център 1 Русе ЕООД. Центърът е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ и се създава на основание чл. 8 ал. 1 т. 2 буква “г” , чл. 17 , чл. 36 ал. 1, 3 и 4 от Закона за лечебните заведения. Съгласно българското законодателство, дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията.

ДКЦ 1 Русе ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество на община Русе, съгласно чл. 102 ал. 1 от Закона за лечебните заведения и поема активите и пасивите на Първо амбулаторно – поликлинично здравно заведение  град Русе по баланса му към 30.09.1999 година. Правата на собственост на община Русе  като едноличен собственик на капитала на лечебното заведение  се упражняват от Общинския съвет – Русе. Капиталът  на лечебното заведение е в размер на 177 470 лева, разпределени на 17 747 дяла по 10 лева за всеки един.

ДКЦ 1 Русе ЕООД е регистриран по реда на  чл. 40 ал. 1 и ал.13 във вр. с чл.43 и чл.44 от Закона за лечебните заведения, като ЛЗ за осъществяване на извънболнична помощ под № 187134001.  

ДКЦ 1 Русе ЕООД е получил Санитарно разрешително за разкриване на лечебно заведение  № 284 от 07.03.2000 година на основание издадено Разрешение за ползване по Акт за общинска собственост № 3168 от 13.09.1999 година.

Дейността на центъра се осъществява съгласно регистрациите му, на ул.”Независимост” №2, гр.Русе,  в областта на социалната сфера, оказващо здравни услуги.

Лечебното заведение обслужва основно пациенти от гр.Русе и Русенска област, както и всички пациенти от страната и чужбина потърсили квалифицирана медицинска помощ в заведението.

            ВИЗИЯ

            „Визията е стратегическо очакване, желано бъдещо състояние на организацията”. Визията на обществото за центровете за специализирана медицинска помощ е визията към която се стреми Диагностично – консултативен център 1 Русе ЕООД.

МИСИЯ

            Мисията на здравеопазването в България е осигуряване на качествено, достъпно медицинско обслужване на населението в съответствие с международните стандарти. В съответствие с националните политики, мисията на  Диагностично – консултативен център 1 Русе ЕООД е:

          Устойчиво осигуряване на своевременно и достъпно задоволяване потребностите на населението на гр. Русе, Русенска област и региона с качествени здравни услуги.

 „ДКЦ 1-Русе” е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична медицинска помощ  30 лекари с  17 различни признати специалности с помощта на необходимата медицинска апаратура, Медико-диагностична лаборатория по Клинична лаборатория и  отделение по Образна диагностика, с ГЛАВНА ЦЕЛ подобряване на здравното състояние и   повишаване качеството на живот на пациентите с остри и хронични заболявания, чрез тях и на техните близки, като профилактира, диагностицира, лекува и облекчава страданията им, спазвайки принципите на достъпност, своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ.

Цялостната дейност на лечебното заведение е насочена към устойчиво развитие в областта на специализираната извънболнична помощ на територията на гр. Русе.

      ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

 • Подобряване здравното състояние на населението и подобряване на потребителите на здравни услуги;
 • Нарастване на продуктивността на човешките и технологични ресурси в лечебното заведение, внедряване на съвременни диагностични методи;
 • Съчетаване на пазарното и социално начало в здравеопазването;
 • Спазване правилата на добра медицинска практика а на медицинските стандарти;
 • Осигуряване устойчиво развитие на качеството;
 • Подобряване на сградния фонд, чрез саниране на сградата с помощта на общината;

      СРЕДНОСРОЧНИ ЦЕЛИ

 • Постигане на висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето му;
 • Утвърждаване на системни договорни отношения с НЗОК, дружества за доброволно здравно застраховане и други организации;
 • Оптимизиране разходите за материална издръжка, чрез ефективно използване на материалните, финансови и човешки ресурси ;

      КРАТКОСРОЧНИ ЦЕЛИ

 • Поставяне на пациента и неговите потребности в центъра на вниманието и дейността на специалистите в ДКЦ 1-Русе, чрез прилагане на съвременни диагностични и лечебни методи;
 • Създаване на управленска концепция за здравен маркетинг;
 • Сключване на договор с НЗОК за извънболнична помощ;
 • Организиране и провеждане на профилактични прегледи от специалисти;
 • Осигуряване на медицинска апаратура и техника на базата на разработена инвестиционна програма;

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

           ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

           Диагностично – консултативен център 1 Русе ЕООД има разработен

и утвърден актуализиран Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред от 2023 година.

            В съответствие с предмета на дейност „Диагностично – консултативен център 1 Русе” ЕООД има следната структура:

 1. Управление
 2. Отделение “Специализирана медицинска помощ “ с разкрити кабинети по:
  1. Акушерство и гинекология – 1
  1. Алергология – 1
  1. Дерматовенерология – 1
  1. Детски болести – 2
  1. Гастроентерология – 2
  1. Ендокринология – 2
  1. Кардиология – 2
  1. Неврология – 3
  1. Нефрология – 1
  1. Ортопедия и травматология – 1
  1. Оториноларингология – 2
  1. Офталмология – 3
  1. Ревматология – 1
  1. Урология – 2
  1. Неврохирургия  – 1
  1. Съдова хирургия – 1
  1. Хирургия – 1
 3. Отделение “Клинична лаборатория”
 4. Рентгенологично отделение
 5. Друг и помощен персонал

            Съгласно организационната структура Управителят ръководи и отговаря за цялостната дейност на ДКЦ 1 Русе ЕООД и го представлява пред всички ведомства, организации, фирми, институти, физически и  юридически лица в страната и чужбина.

            Всички диагностично – лечебни структури си сътрудничат при медицинското обслужване на пациентите. Те са в отношения на сътрудничество и с останалите структури на Центъра – счетоводство, регистратура и статистическо бюро, главна сестра и помощен персонал.

            Всяка от структурите има функционален отговорник, с когото кореспондира Управителят на Центъра.  

            Организационната структура на ДКЦ 1 Русе ЕООД отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения, както по отношение на функциониращи структури – повече от 10 специалисти с различни специалности, медико-диагностична лаборатория и апаратура за образна диагностика, така и за разпоредената от законодателя управленска структура.       

          ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  като основен фактор в организационната структура, са:

                                                                                             Таблица №1

Персонал по категорииУправ лениеОтделение специали зирана медицинска помощКлинич-на лабо- ратория  Рент- геново отделе- ниеДруг    и помо- щен персо налО Б Щ О
1.Висш Медицински Персонал2272132
2.Висш Немедицински Персонал2  24
3.Медицински персонал  бакалаври 882 18
4.Специалисти със  средно и ср. специално образование41813
5.Под средно образование    22
6.ОБЩО8351041269

  Образователната структура на кадрите в дружеството е следната:

 • специалисти с висше образование – 52.17 %;
 • специалисти над средно образование – 26.10 %;
 • специалисти със средно образование –   18.84 %;
 • под средно образование – 2.89 %.

  Възрастовата структура в дружеството към момента е:

 • от 25 г. до 30 г. –   2,90 %
 • от 30 г. до 40 г. –   8,70 %
 • от 40 г. до 50 г. – 15,94 %
 • от 50 г. до 60 г. – 21,74 %
 • от 60 г. до 65 г. – 21,74 %
 • над 65 г.           –  28,98 %

ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

             Финансовото състояние на дружеството се дефинира от състоянието на капитала и активите, тяхната динамика и структура, както и съотношението между тях. Финансовият анализ се основава на анализ на приходите и разходите, на активите, на активно–пасивните съотношения и показателите които характеризират рационалното използване на разполагаемите ресурси и ефективността на цялата стопанска дейност.

           Основните източници на приходи в ДКЦ 1-Русе ЕООД , се формират от: Заплащане от НЗОК, съгласно сключен договор в условията на действащ НРД,  заплащане на извършените медицински услуги изцяло от пациента, заплащане от дружества за здравно застраховане, договори сключени с предприятия,  сключени договори за клинични проучвания, договори за отдаване на помещения под наем.

Гореизброените  приходи проследени за периода 2021 г. – 30.09.2023 г. са представени в таблица 2:

 Таблица №2

  ПРИХОДИ (х. лв.)  2021 г.  2022 г.Към 30.09.2023г.
Приходи от медицински услуги293135452447
    в т.ч. от НЗОК240329722035
Приходи от наеми626750
Други приходи393937
Приходи от финансирания22443
Общо приходи:305436952537

Движението на приходите показва непрекъснато увеличение на приходите като цяло и в частност от НЗОК. За 2022 г. спрямо 2021 г. със 641 х.лв. За деветмесечието на 2023 г., спрямо съответния период на 2022 г. със  32 х.лв.

Разходите на лечебното заведение са свързани с обичайната издръжка на същото 

                                                                                                                                                                                                 Таблица №3

  Р А З Х О Д  (х. лв. )  2021 г.  2022 г.Към 30.09.2023 г.
Суровини и материали270297193
Външни услуги233157115
Разходи за персонала239130732147
Амортизации365455
Други разходи755121
Финансови разходи343
Общо :300836362534

Основни икономически показатели за периода 2021г.-2023 г.

                                                                                                                                                                     Таблица №4

  ПОКАЗАТЕЛИ  (х. лв. )  2021 г.  2022 г.Към 30.09.2023 г.
Приходи общо305436952537
Разходи общо300836362534
Печалба46593
Собствен капитал839892895
Дълготрайни материални активи644697740
Краткотрайни активи566752436
Пасиви375579306
Рентабилност (%)0,83%1,60%0,12%
Ликвидност1,511,301,42
Средно списъчен състав – осн. трудов договор (бр.)615958
Средна работна заплата на раб.на осн.договор (лв.)245631743109
Средно списъчен състав – доп. трудов договор (бр.)111313
Средна работна заплата на раб.на доп.договор (лв.)236432903430

2.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

2.1. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА И ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ

          Здравната карта на област Русе и местоположението на ДКЦ 1 Русе ЕООД благоприятстват развитието на лечебното заведение.

            От общо 156 лекари за специализирана извънболнична медицинска помощ за Русенска област, 31 работят в този Център.

            Основно в ДКЦ 1 Русе ЕООД е съсредоточена пълната гама от специалисти, оказващи специализирана извънболнична медицинска помощ с изключение на специалисти онколози и пулмолози.

            Основните конкуренти са ДКЦ 2 Русе ЕООД, Транспортен диагностично – консултативен център Русе, Медицински център І Русе ЕООД , Медицински център “Медика експерт”, Медицински център “Медик консулт”, МЦ към УМБАЛ”Канев”, МЦ към КОЦ-Русе и МЦ към СБАЛФЗ”Д.Граматиков”-Русе, частните медико-диагностични лаборатории  „Здраве”, „Прималаб”, „Вижън”.

            Наличието на единствените за извънболничната помощ специалисти, на нужната медицинска апаратура за диагностика на заболявания на сърдечно – съдовата система, на храносмилателната система, включването на почти пълен набор от високоспециализирани медицински дейности, насочват населението на  Русенска и съседните области да търси медицинска помощ в ДКЦ 1 Русе ЕООД.

                Така, че реално определяне на пазарен дял за обслужено население не може да се направи. Медицински се обслужва  населението от цялата Русенска област, като за някои високоспециализирани дейности и специалисти и населението от съседни региони.

            Направено е проучване  на пазарен дял за регистрираните заболявания от ДКЦ 1 Русе ЕООД за 2021 и 2022 години по-класове и групи заболявания и по възраст.

            Проучването констатира, че 35 % от регистрираните заболявания на лица над 18 годишна възраст от Русенска област от лечебни заведения за специализирана медицинска извънболнична помощ са диагностицирани в ДКЦ І Русе ЕООД, а за населението от 0 до 18 години този пазарен дял е 30.10 %.

2.2. КОНКУРЕНТНА СРЕДА                

РАЗПОЛОЖЕНИЕТО  на Центъра до УМБАЛ”КАНЕВ”, белодробната болница, КОЦ  и Спешно приемно отделение на УМБАЛ”КАНЕВ”  е много благоприятно за вертикална интеграция в технологичните връзки – направления за допълнителни консултации, хоспитализация, за оказване на спешна помощ.

Разположението на амбулаториите за първична извънболнична медицинска помощ в същата сграда съдейства за добри технологични връзки между общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти от ДКЦ 1 Русе ЕООД.

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ са капитал от изключителна важност за ДКЦ 1 Русе ЕООД. В Центъра работят лекари с висока квалификация. Една трета от тях имат по две придобити специалности, останалите са с една придобита специалност. Всички лекари имат придобита квалификация за високоспециализираните дейности.

Над 70 % от анкетираните пациенти са избрали ДКЦ 1 Русе ЕООД, заради професионализма и квалификацията на работещите тук лекари. В Центъра работят единствените специалисти по нефрология  и неврохирургия за извънболнична помощ в областта,  педиатри с насоченост по детска нефрология, неврология, гастроентерология, работещи в  структурите на специализираните лечебни заведения. От 19 специалности за които има сключен договор с РЗОК, за 11 има договори и за високоспециализирани медицински дейности.

РЕСУРСНАТА ОСИГУРЕНОСТ  на ДКЦ 1 Русе  в сравнение с  други публични лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ е най- добра за Русенска област, откъм човешки потенциал и медицинска техника и апаратура, която постоянно се обновява.

Лечебното заведение има сключен договор с РЗОК – Русе, с лицензирани застрахователни дружества, с фирми за провеждане на профилактични прегледи на работещите в тях, което е добър атестат  за Центъра и регулиран източник за финансов ресурс.

2.3.ОСНОВНИ РИСКОВЕ

1.   Основен риск пред който е изправени всички в сектора Здравеопазване в страната, в частност и ДКЦ 1 Русе е възрастовата структура на персонала. От всички работещи в центъра лекари, 51% са в пенсионна възраст. Останалите са в пред пенсионна възраст. Наемането на млади медицински специалисти, желаещи за се включат в състава му е силно затруднено. Голяма част от тях търсят реализация в чужбина.

2. Друг съществен риск стоящ пред дружеството е нелоялната конкуренция от страна на частни медицински центрове и индивидуалните практики за специализирана извън-болнична медицинска помощ.

3. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ  2024 г.-2026 г.

Въпреки съществуващите рискове мениджмънта на центъра е насочен към усъвършенстване на предлаганите медицински услуги и медицински продукти, чрез търсене на възможности за привличане на млади специалисти и медицински специалисти по специалности които не съществуват в ДКЦ 1-Русе ЕООД.

Увеличаване на приходите от оказаните медицински услуги, съответно оптимизиране на разходите по издръжка на заведението, въпреки че през базовата 2023 г. разходите за консумативи, свързани с извънредната епидемиологична обстановка са увеличени   3-4 пъти спрямо предходни години.

Прогнозни финансово – икономически показатели

                                                                                                                                                                                                     Таблица №5

ПОКАЗАТЕЛИ2024 г.2025 г.2026 г.
Очаквани приходи (х.лв.)349036003750
Очаквани разходи (х.лв.)344035403690
Очакван финансов резултат(х.лв.)406029
Разходи за инвестиции(х.лв.)120100150
Средно списъчен брой (бр.), вкл. и  по  доп.трудов договор727273
Средна работна заплата (лв.)347035803620

Финансово икономическите показатели са планирани на база приходи и разходи през 2022 г. и очакваните приходи и разходи през базовата 2023 г., като са завишени с 3-4 процента, през различните години в тригодишния период.

Списъчният персонал заложен през периода на бизнес плана е същият какъвто е през 2023 година, тъй като се смята че това е оптималната бройка от персонал, необходима за осъществяване на дейността. По отношение на средната брутна заплата е заложен  процент на увеличение, произтичащ от процента прослужено време, промяна в МРЗ и предполагаема инфлация.

В заключение може да се каже, че ДКЦ 1-Русе разполага с необходимите ресурси и възможности за да продължи да бъде търсено лечебно  заведение и да издържи на конкуренцията с останалите лечебни заведения. Постигането на финансова стабилност е необходима предпоставка за това. За тази цел обаче е необходим непрекъснат контрол на дейностите и продължаване на политика за високо качество на медицинските услуги. Необходимо е модернизиране на  комуникацията, с оглед оптимизиране на работните процеси. Много важно е решаването на проблема с кадрите и наличието на нова модерна медицинска апаратура.

     ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН

 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНВЕСТИЦИИ

Инвестициите са наложителни по следните причини:

 • Разширяване на дейността свързано с: ранна диагностика на социално значими заболявания; увеличаване вида на предлаганите медицински услуги за пациентите; разширяване дейността с високоспециализирани медицински дейности; повишаване качеството на предлаганите медицински дейности; подобряване на диагностично – лечебния процес чрез съоръженост с нови технологии
 • Подобряване санитарно – хигиенното състояние на Центъра
 • Оптимизиране  на стопанските разходи
 • Необходимите източници на ресурс за инвестиционните проекти ще бъдат търсени от собствени средства, инвестиционни кредити от банки, средства по програми на ЕС, помощ от Община – Русе.
 • Описание на инвестиционните проекти, влияещи на прогнозните финансово-икономически показатели

     2.1. Снабдяване с нова медицинска апаратура и техника за периода 2024 г.-2026 г.:

–   Закупуване на нов дигитален плоско детекторен панел (DR), заедно с   компютърна станция и софтуер.

–    Хематологичен анализатор без семплер

–    Трансдюсер (сонда) за 3D ехограф

–    Поетапна подмяна на медицинската апаратура при нужда.

 • Поетапна подмяна на офис оборудването в зависимост от нуждите на отделните звена.

За осъществяване на предвидените инвестиции,  орентировъчно ще са необходими  около  200 хил.лева. Същите ще бъдат осигурени със собствени средства и банков кредит при нужда.

     2.2.Ремонтна програма 2024г.-2026 г.

            През 1957 година  започва строежът на днешната сграда на бившата Първа поликлиника.

            През месец май 1959 година поликлиниката се премества в сградата, в която понастоящем е ДКЦ І Русе ЕООД. В началото на 70 години се надстрояват 4 и 5 етаж на сградата.

Предвид това, че сградата е на повече от шестдесет години, все по-често се налагат основни ремонти. Имайки предвид необходимостта, предвиждаме следната ремонтна програма:

               1.Фасадно оформление(саниране) на сградата с цел подобряване енергийната ефективност и обновяване фасадата. Необходими  средства по предварителни изчисления, около 500 х.лева.

               2.Подмяна на отоплителната инсталация, включително и радиаторите в цялата сграда. Физически и морално остаряла, налагаща чести ремонти в отоплителния сезон. Предполагаеми средства по действащи към този момент цени на строителните услуги – около 280 хил.лева.

               3.Текущи ремонти и обновяване на медицинските кабинети.

               За осъществяване на ремонтната програма за периода е необходимо „ДКЦ 1 – Русе” ЕООД  да бъде включен в програми за финансиране със средства от Европейския съюз, средства от общинския бюджет  на Община – Русе, инвестиционен кредит.

               Настоящата програма е отворена система и нейното осъществяване ще представлява непрекъснат процес в който всички постигнати успехи и възникнали трудности ще бъдат отчетени и адекватно коригирани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)