Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 54

РЕШЕНИЕ № 54
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на явен търг за продажба на общински имот – частна общинска собственост в гр.Русе, ул.”Ямбол” № 11, предмет на АОС № 5128/31.08.2007г., представляващ ПИ 63427.4.224 с площ 155 кв.м. при начална тръжна цена – 15 470 лв. без включен ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на явен търг, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.