Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 540 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, Протокол №15/20.03.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица за ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 63427.2.5802 в кв. 12 по плана на град Русе, във връзка със Заповед №РД-01-3830/30.12.2016 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 63427.2.5802 в кв. 12 по плана на град Русе Общински съвет – Русе, реши:
1. Да се прехвърли общинска част, представляваща придаваем терен от 19 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.2.1163 към ПИ с идентификатор 63427.2.5802, срещу прехвърляне на част от 2 кв.м. от ПИ с идентификатор 63427.2.5802 – частна собственост към ПИ с идентификатор 63427.2.1163, представляващ улица „Алея Освобождение“ в кв. 12 по плана на град Русе и доплащане от Параскева Николова Миланова на Община Русе цена в размер на 896,00 лв. (осемстотин деветдесет и шест лева) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)