Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 540 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 14, т. 6.1, т. 3, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за административни услуги (офис), находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, западно от бл. №6, с площ от 6,00 кв. м, т. 47 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 36,00 лв. (Тридесет и шест лева) без включен ДДС.

2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, западно от бл. №6, с площ от 12,00 кв. м, т. 32 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 лв. (Четиридесет и шест лева) без включен ДДС.

3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за фризьорски услуги, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, западно от бл. №6, с площ от 18,50 кв. м, т. 25 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 34,00 лв. (Тридесет и четири лева) без включен ДДС.

4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Русе, ул. „Доростол“, спирка на Механотехникум, с площ от 2,26 кв. м, т. 1486 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 33,00 лв. (Тридесет и три лева) без включен ДДС.

5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, ул. „Рига“, обръщалото на автобус №20, с площ 5,00 кв. м, т. 717 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 58,00 лв. (Петдесет и осем лева) без включен ДДС.

6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, ул. „Рига“, ул. „Нови сад“, с площ 5,00 кв. м, т. 1526 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 58,00 лв. (Петдесет и осем лева) без включен ДДС.

7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за бърза закуска, находящ се в гр. Русе, ул. „Шипка“, пред ж. п. прелез, с площ 16,55 кв. м, т. 273 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 79,00 лв. (Седемдесет и девет лева) без включен ДДС.

8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,25 кв. м, находящ се в гр. Русе, ул. „Студентска“, пред РУ „Ангел Кънчев“, т. 4406 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 32,00 лв. (Тридесет и два лева) без включен ДДС.

9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

10. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №2, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

11. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №3, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

12. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №8, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с площ от 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (Деветдесет и пет лева) без включен ДДС.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)