Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 540

РЕШЕНИЕ № 540
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.4, ал.1 и ал.4 от ПМС№46/ 26.02.2009 г., Общинският съвет реши:
1. Утвърждава годишния размер и месечен лимит на разходите за заплати за 2009 г. на делегираните от държавата дейности във функциите „ Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „ Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и “ Култура” в рамките на утвърдените им с Решение на Общински съвет Русе № 488/05.03.2009 г. бюджети, както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Д Е Й Н О С Т

Численост
Бр.

Годишен ФРЗ
лева

Средно годишен месечен лимит
лева

122 „Общинска администрация”
В т.ч. Община Русе
Кметства

275
240
35

2 555 532
2 233 124
322 408

212 961
186 094
26 867

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

Д Е Й Н О С Т

Численост
Бр.

Годишен ФРЗ
лева

Средно годишен месечен лимит
лева

219 „Други дейности по отбраната”

4

17 040

1 420

239 „Други дейности по вътрешната сигурност”

4

24 317

2 026

ФУНКЦИЯ  “ ОБРАЗОВАНИЕ “

Д Е Й Н О С Т

Численост
Бр.

Годишен ФРЗ
лева

Средно годишен месечен лимит
лева

311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”

712.5

4 828 129

402 344

312 „Специални детски градини”

26

141 285

11 774

ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Д Е Й Н О С Т

Численост
Бр.

Годишен ФРЗ
лева

Средно годишен месечен лимит
лева

431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”

266

1 360 000

113 333

437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”

85

480 000

 40 000

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

Д Е Й Н О С Т

Численост
Бр.

Годишен ФРЗ
лева

Средно годишен месечен лимит
лева

540 „Домове за стари хора”

61

335 977

27 999

541 „Домове за възрастни хора с физически увреждания”

105

578 321

48 193

546 „Домове за деца”

92

578 668

48 222

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

Д Е Й Н О С Т

Численост
Бр.

Годишен ФРЗ
лева

Средно годишен месечен лимит
лева

739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер”
-Регионален исторически музей
-Художествена галерия

40
33
 7

248 962
206 652
 42 310

20 747
17 221
  3 526

751 „Библиотека с регионален характер”

50

302 190

25 183