Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 541 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 за Общинска собственост – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление върху масивна едноетажна сграда за образование №0.604.1, със застроена площ от 377,00 кв. м, по Кадастралния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, разположена в ПИ №0.604 по Кадастралния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, представляващ УПИ I- за училище в кв. 54, с площ от 11171,00 кв. м, по регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, предмет на АЧОС №6364/11.12.2010 г., в полза на кметство с. Сандрово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)