Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 541

РЕШЕНИЕ № 541
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОбБ и чл. 4, ал.3 от ПМС 46/ 26.02.2009г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава нова средна месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала за „Радио Русе”- местни дейности на функция „Култура”, считано от 01.04.2009 год., както следва :

дейности

Численост
по решение
на ОбС към
01.01.2009 г.
   (броя)

БИЛО
съгласно Прил.
№ 8 по т.VI
от Реш. №488 /
 05.03.2009 г.-
от 01.01.2009г.

СТАВА,
считано от
01.04.2009г.
(лева)

БИЛО
съгласно Прил.
№ 8 по т.VI
от Реш. №488 /
 05.03.2009 г.-
от 01.07.2009г.

СТАВА,
считано от
01.07.2009г.
    (лева)

Д-ст 741 „Радиотран-
слационни възли”-
„Радио Русе“

4

500

605

550

650

    2. Задължава Кмета на Община Русе със заповед да направи корекция на бюджета по дейности и параграфи, съгласно утвърдената с това решение  нова   средна месечна брутна работна заплата .
 
    3.  Необходимите средства за заплати и осигуровки са за сметка на бюджетите на съответните дейности.