Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 542 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 10/30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет, реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на общински недвижим имот, представляващ земеделска земя , имот с номер 000080, с площ от 44624 кв.м., землище Мартен, местност „Калето”, предмет на АЧОС № 6926 от 01.03.2013 г., при начална конкурсна цена от 89000,00 лева без ДДС.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия конкурса.
2. Одобрява конкурсни условия за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижимия имот, описан подробно в т. 1 от настоящото решение:
2.1 Цена на имота не по ниска от началната конкурсна цена, без включени данъци и такси;
2.2 Размер на инвестициите-равняващ се минимум на началната конкурсна цена на имота;
2.3 Срок за реализация на инвестиционното намерение-до 48 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждане в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най късно до 18 месеца от приемане на ПУП;
2.4 Брой на работните места, които ще бъдат разкрити след окончателната реализация на инвестиционното намерение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)