Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 543 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

  1. Изменя т.1 от Решение № 188, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, в частта  „Срок на погасяване“, както следва:
  2.  Срок на погасяване – до 17 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  3. Възлага на Кмета на Община Русе да подпише Анекс към договора за кредит №1184 от 24.08.2020г., както и да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1, като всички останали условия по договора се запазват.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)