Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 543

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 543
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. В чл. 4 “По своето предназначение и вид, преместваемите обекти могат да бъдат:” се създава нова т. 10 със следния текст:
т. 10 „обекти с обслужващо предназначение /извън изброените в т. 1- 9/, поставени в частни имоти”:
ІІ. Чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 2 се изменят така:
Чл. 7, ал. 1 „Схемите за поставяне според обхвата си биват:
Обща схема – обхваща цялата територия на гр. Русе и се отнася за поставяне на преместваеми обекти по чл. 4, т. 1 , т.2 и т.9 върху общински терени. Изработва се върху графичен картен материал в мащаб М 1:5000 и определя сигнатурно типа и местоположението на преместваемите обекти, както и частите на града, за които се предвижда създаване на обща схема на зона.
2. Обща схема на зона – обхваща обособени значителни части от територията на гр. Русе, представляващи зони, определени от общата схема по т. 1 . Изработва се върху графичен картен материал предимно в мащаб М 1:500 или М 1:1000 върху който се отразяват границите на зоната, типа и местоположението на преместваемите обекти заедно със специфични правила за съответната зона.
Досегашна редакция:
7. (1) Схемите за поставяне, според обхвата си биват:
1. Цялостна – за цялата територия на Община – Русе, или за обособени значителни части от нея, отнасяща се за поставяне на преместваеми обекти по чл. 4 т.1.1, в/у общински терени. Изработва се в/у картен материал в М 1: 5000, с нанесени зони за разполагане на групи от обекти и означен със сигнатура тип на преместваемите обекти. Цялостната схема се изработва служебно от отдел “УПС” при Общината
2. Подробни – за всеки единичен обект или за група обекти, изработени в/у извадка от кадастъра в М 1: 500, с нанесени подземни съоръжения, с нанесени тип, размери и отстояния на преместваемите обекти. Предложенията за подробни схеми се представят от инвеститора – физическо или юридическо лице и се изработват за негова сметка от компетентни технически лица, или се изработват служебно от отдел “УПС, при възлагане от Кмета на Общината. Подробните схеми се изработват служебно от отдел “УПС” при Общината
IІI.В чл. 7, ал. 1 предишната т. 2 става т. 3. и се изменя така:
Чл.7 ал.1, т.3 „Подробни – за всеки единичен обект или за група обекти,предвидени в общите схеми. Изработват се в/у извадка от кадастъра в М 1: 500, с нанесени подземни съоръжения, с нанесени тип, размери и отстояния на преместваемите обекти. Предложенията за подробни схеми се представят от инвеститора – физическо или юридическо лице и се изработват за негова сметка от компетентни технически лица, или се изработват служебно от отдел “УПС, при възлагане от Кмета на Общината. Подробните схеми се изработват служебно от отдел “УПС” при Общината.”
ІV. Чл.7, ал.2 се изменя така:
Ал.2 „За разполагане на преместваемите обекти, предмет на общата схема на град Русе се формират следните зони:
1. Зони обхващащи обособени значителни части от града определени с общата схема на град Русе, за които със специфичните правила са наложени изисквания, на които следва да отговарят преместваемите обекти.
2. Зони, обхващащи паркове и градини, за които се изисква предварително одобряване на План за застрояване.
3. Зони, обхващащи останалите части на града, за които се изисква само одобрен проект.
Досегашна редакция:
(2) За разполагане на преместваемите обекти, предмет на схемата по чл. 7 ал. 1, т. 1 на територията на Община – Русе се формират следните зони :
Зони обхващащи райони от града, за които схемите за преместваеми обекти се одобряват след спечелен конкурс за архитектурно – дизайнерско решение
Зони, обхващащи паркове и градини, за които се изисква предварително одобряване на План за застрояване
3. Зони, обхващащи останалите райони на града и селищата в Общината, за които се изисква само одобрен проект
V. Чл. 7, ал. 3 се изменя така:
Ал. 3 „Общите схеми по чл. 7, ал. 1, т.1 и т.2 се внасят за одобряване или изменение в Общински съвет – Русе от Кмета на Община Русе или по инициатива на Общински съвет.
VІ. В чл.7 ал.3 става ал.4 и се изменя така:
Ал.4 „ Общата схема по чл.7, ал.1, т.1 ежегодно се актуализира и внася за одобряване от Общински съвет – Русе. В периода до актуализирането се допуска одобряване на подробни схеми за разрешаване на преместваеми обекти, невключени в същата, само по решение на общинския съвет.
Досегашна редакция:
(3) Всяка година, в срок до 31.01., схемата по чл. 7 ал.1, т. 1 се актуализира и внася за одобряване от Общинския съвет – Русе. В периода до утвърждаване на нова цялостна схема за поставяне се допуска одобряване на подробни схеми за разрешаване на временни преместваеми обекти по чл.7, ал.2, т.3 невключени в същата.
VІІ. В Чл. 7, ал. 4 става ал.5 и се изменя така:
Чл. 7, ал.5 „Преместваемите обекти за зоните по чл. 7, ал. 1, т. 2 се съобразяват със специфичните правила приети заедно с общата схема за съответната зона”.
Досегашна редакция:
4) Преместваемите обекти за зоните по чл.7 ал.2, т. 1 са с унифициран дизайн, а за останалите зони могат да бъдат с индивидуален дизайн.
VІІІ. Чл.11 се изменя,като досегашният му текст се запазва като алинея 1 и се създава се нова ал. 2 със следния текст:
„Подробните схеми трябва да съответстват на одобрените общи схеми по местоположение, вид обект, функционално предназначение и да са съобразени със специфичните правила за съответната зона, когато има одобрени такива.”
Текст на чл.11 ал.1 Схемите за поставяне на преместваеми обекти в/у терени – публична и частна общинска собственост се изготвят по искане на инвеститора – физическо или юридическо лице, или при възлагане от Кмета на Общината и се одобряват се от Главния архитект в едномесечен срок от датата на внасянето им, след съгласуване с отдел „Наемни отношения” и отдел „Търговия, категоризации и защита на потребителите
ІХ Чл.13 се изменя така:
Чл.13 (1) Схемите по чл.7, ал.1, т.1 и т.2 преди одобряването им се внасят за разглеждане от разширен състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията и при необходимост се съгласуват от НИПК, КОБД, фирмите доставчици на вода и енергия.
(2) Схемите по чл.7 ал.1 т.3 се одобряват от Главния архитект след съгласуването им при необходимост от НИПК, КОБД, фирмите доставчици на вода и енергия и други инстанции.
Х. Чл.14 ал.1 се изменя така:
„Чл.14 ал.1 При постъпване на искания от физически или юридически лица
за поставяне на преместваеми обекти нефигуриращи в съответната одобрена към момента на постъпването им обща схема същите могат да се внесат от Дирекция „УТ” в Общински съвет – Русе и след одобряването им се отразяват като допълнения към действащата обща схема.”
Досегашна редакция:
Чл. 14 (1) Изменения в схемите се правят по реда на създаването им.
(2) Одобрената цялостна схема за поставяне се одобрява в 1 екземпляр. Едно копие се излага на видно място в Общината за сведение на гражданите, друго копие се съхранява при председателя на Общинския съвет и трето в Дирекция УПС.
ХІ. Към чл.37, т.3 да се запише: Несъответствие с одобрен архитектурен проект за нови проекти след април 2009 г.”
ХІІ . В чл. 27 „Преместваемите обекти подлежат на премахване когато:..” т. 6 се изменя така:
т. 6 „При неплащане на наемна цена или такса за повече от 1 месец” .
ХІІІ. В чл.27„Преместваемите обекти подлежат на премахване когато:..”, т. 9 се изменя така:
т. 9 „Когато в резултат на изменение на общите схеми възникне несъответствие с одобрената подробна схема.”
ХІV. В чл. 27 се създава нови т.10 и т.11 със следния текст:
т. 10 „Подробната схема или проектът са одобрени в отклонение от действащите нормативни актове.”
т.11 „При неизпълнение на задължението по чл.22, ал.2 преместваемия обект се премахва от Община Русе за сметка на лицето.”
ХV. Създава се нов § 8 от ПЗР:
Одобрената с Решение N 471, прието с протокол N 23/19.02.2009 г. на Общински съвет- Русе Схема се счита за схема по чл.7 ал.1 т.1 одобрена от Общински съвет – Русе без да е необходимо одобряването и след влизането в сила на изменението и допълнението на Наредбата, а зоните в т.3 от същото решение се считат за зони по чл.7 ал.2 т.1.
ХVІ. Създава нов § 9 от ПЗР:
До влизане в сила на измененията и допълненията на Наредба № 7 на ОбС – Русе, да се спре предлагането на допълнителни точки за разполагане на преместваеми обекти в подробни схеми.