Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 544 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 40, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки, с площ 3,00 кв. м, в гр. Русе, ул. „Велико Търново“ и ул. „Княжеска“, т. 506 от Общата схема на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 58,00 лв. (Петдесет и осем лева) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – детско атракционно съоръжение (надуваем батут), с размери 7,50/ 5,00/ 4,00 м и заета площ 37,50 кв. м, в гр. Русе, в района около Вазата, УПИ XXXV-Парк на Младежта, по плана на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 394,00 лв. (Триста деветдесет и четири лева).
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракцион „шах“, с площ от 10,24 кв. м, с размери 3,20/ 3,20 м, в гр. Русе, Парк на Младежта, асфалтирана кръгла площ по алея „Перистери“, с начална тръжна месечна наемна цена – 108,00 лв. (Сто и осем лева) без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, цигари и промишлени стоки, с площ 4,00 кв. м, в гр. Русе, бул. „Бозвели“, до бл. „Пушкин“, т. 2548 от Общата схема на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 47,00 лв. (Четиридесет и седем лева) без включен ДДС.
5. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,50 кв. м, в гр. Русе, ул. „Църковна Независимост“ и ул. „Любен Каравелов“, т. 51 от Общата схема на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 29,00 лв. (Двадесет и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)