Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 544 Прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти-държавна и общинска собственост на Министерство на младежта и спорта за обект: „Укрепване на аварирал физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе, община Русе, и одобрява проекта за „Укрепване на аварирал физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе, община Русе, находящ се на ул. „Петър Берон“ № 20,  в сграда с идентификатор 63427.2.1760.2 със застроена площ 184 кв. м., описани в АПОС № 7138/21.01.2014 г.

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)