Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 544

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 544
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема промяна в Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
Чл.2, ал.4 от раздел І придобива следната редакция:
„Физически лица с установена степен на трайно намалена работоспособност с 50 и над 50%, заплащат за наетите от тях имоти – помещения, терени или части от тях за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, общинска собственост 50% от определените в чл.2, ал.1 цени за извършвана от тях дейност.»