Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 545 Прието с Протокол № 22/25.05.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2, чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-158/30.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните, Общинският съвет реши:
Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 2017-2018 стопанска година, както следва:
– За отглеждане на едногодишни полски култури – 60,00 лв./дка;
– За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост за срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 7,00 лв./дка;
– За определени за индивидуално ползване ливади за срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 8,00 лв./дка;
– За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:

 
Трайни насаждения
Гратисен период, години
Период на плододаване
години
лв./дка
 
Лозови насаждения
 
3
4-7
48,00
8-10
73,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови
 
4
5-7
40,00
За останалия период на плододаване
60,00
Ягодоплодни култури
2
За периода на плододаване
55,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.
 
3
За периода на плододаване
36,00
Култивирани билки – срок на предоставяне – 5 години
 
1
 
2-5
26,00
Калифорнийски аспержи
 
3
4-10
57,00
 
 
–          За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
 
Трайни насаждения
Цена лв./дка
1.      Лозови насаждения
48,00
2.      Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)
65,00
3.      Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.)
36,00
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)