Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 545 Прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство
на територията, чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, раздел І, чл.2, ал.1, т. 1, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5, преходни и заключителни разпоредби параграф 3 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и цигари, с площ от 12,69 кв. м., намиращ се в гр. Русе, пл. ”Свобода”, ул. „Средец”, срещу бар „НАРРУ” – т. 300 от общата схема, схемата за зона Б и начална месечна наемна цена 196,00 лв. (Сто деветдесет и шест лева).
2. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,46 кв. м., намиращ се в гр. Русе, пл. ”Възрожденски” – т.2 от общата схема и начална месечна наемна цена 48,00 лв. (Четиридесет и осем лева).
3. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и цигари, с площ от 1,44 кв. м., намиращ се в гр. Русе, ул. ”Александровска” и ул. „Мостова”, елемент на общата схема и схемата за зона В-2 и начална месечна наемна цена 30,00 лв. (Тридесет лева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)